Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je v súlade s ust. §6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Simona Socratousová, so sídlom Revolučná 21, 821 04 Bratislava, IČO: 510 259 49, DIČ: 1081315983

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme údaje výhradne s čisto a presne určeným účelom. Tento účel je vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, nariadeniami a medzinárodnými zmluvami, ktorými sú firmy a živnostníci v Slovenskej republike viazaní. A to vždy spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi. Tento účel je bezprostredne spojený s poskytovaním najvyššej kvality našich služieb a ich ďalšiemu skvalitňovaniu.

Vždy dbáme najmä o to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právnom chránených záujmov dotknutých osôb.

Na základe čoho zhromažďujeme osobné údaje

Osobné údaje spracúvame výlučne:

 • na základe uzavretej medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb
 • na základe súhlasu dotknutej osoby
 • na základe nariadenia Európskej únie,
 • na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • na základe zákona o ochrane osobných údajov,
 • na základe osobitného zákona,

Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, zabezpečujeme, aby boli osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu a spôsobom stanoveným v súhlase.

Transparentnosť a možnosť voľby

Nad informáciami, ktoré spracúvame, máte neustálu kontrolu. Môžete napríklad:

 • Kontrolovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Požiadať o ukončenie zasielania informácií, o ktoré nemáte záujem.
 • Aktualizovať vaše osobné informácie
 • Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Požiadať o výmaz vašich údajov na adrese uvedenej nižšie

Ak sú tieto údaje nesprávne, máte možnosť ich aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať. Zároveň môžete súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať na adrese simona.socratous@gmail.com.

Bezpečnosť zhromažďovaných informácií

Môžete si byť istí, že intenzívne dbáme o to a pracujeme na tom, aby vaše údaje boli chránené a v bezpečí. V súvislosti s tým sme prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré sa neustále snažíme skvalitňovať.

Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia.

Presné znenie Informačnej povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení si môžete stiahnuť tu.

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku